Regulamin SU

 

 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

 

Zespół Szkół

 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

w Barcinie

 

 

 

 

 I Postanowienia ogólne:

 

1.     W Zespole Szkól im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie działa Samorząd Uczniowski.

 

2.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

3.     Organy samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja wyborcza stanowiąca załącznik do regulaminu.

 

4.     Regulamin samorządu nie jest sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

5.     Opiekunowie samorządu mają prawo veta w każdej podejmowanej przez samorząd i jego organy decyzji, które nie służą dobru uczniów, jeżeli:

 

-są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem,

 

-są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,

 

- łamią prawa ucznia.

 

II Cele i zadania  Samorządu Uczniowskiego:

 

1.     Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej, więc ma prawo do przedstawienia organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.

 

2.     Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu zapewnienia jak najlepszych wyników w nauce

 

i wychowaniu.

 

3.     Samorząd broni praw uczniów i czuwa nad realizacją obowiązków uczniowskich.

 

4.     Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:

 

-organizowanie działalności pozalekcyjnej dla uczniów,

 

-organizowanie uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych, festynów,

 

-inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

 

- organizowanie czasu wolnego uczniów- dyskoteki, imprezy kulturalno-oświatowe.

 

III Organa Samorządu Uczniowskiego:

 

1.     Organami samorządu są:

 

-zebranie wszystkich uczniów szkoły,

 

-Rada Samorządu Uczniowskiego,

 

-Przewodniczący SU,

 

2.     Zebranie wszystkich uczniów- walne zgromadzenie.

 

-prawo udziału w zebraniu mają wszyscy uczniowie szkoły,

 

-zwołuje się je na wniosek: co najmniej ¼ uczniów szkoły, Przewodniczącego SU, Rady Samorządu, Dyrektora Szkoły.

 

-do kompetencji walnego zebrania należą: odwoływanie organów Samorządu lub jej członków, jeżeli nie wykonują powierzonych im funkcji

 

3.     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 

-reprezentuje samorząd wobec organów szkoły,

 

-czuwa nad całokształtem prac samorządu,

 

- organizuje współdziałanie SU z samorządami klasowymi,

 

-zwołuje i przewodniczy walnemu zgromadzeniu uczniów,

 

-zwołuje zebrania Rady SU i organizuje jej pracę,

 

-jest reprezentantem uczniów w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i u Dyrektora Szkoły.

 

4.     Rada Samorządu Uczniowskiego:

 

- w jej skład wchodzą uczniowie klas IV-VI SP ,

 

- spośród członków Rady wybiera się : zastępcę przewodniczącego, sekretarza, członków RSU

 

-zakres obowiązków funkcyjnych Rady  opracowuje Przewodniczący w porozumieniu z Opiekunem SU,

 

-do zadań Rady SU należy: być wyrazicielem woli uczniów wobec organów szkoły, opracowywanie

 

i wprowadzanie projektów SU,

 

IV Zasady działania Samorządu Uczniowskiego:

 

1.     Kadencja organów Samorządu trwa rok.

 

2.     Uchwały Rady podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej polowy jej członków. Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

3.     Rada SU obraduje na zebraniach zwoływanych w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

4.     Samorząd może uzyskiwać dochody z:

 

-darowizn przekazanych przez sponsorów,

 

-dobrowolnych składek uczniowskich,

 

-sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,

 

-loterii fantowej,

 

-zbiórki surowców wtórnych.

 

5.     Samorząd prowadzi dokumentację finansową. Środki pieniężne są przechowywane na koncie własnym SU.

 

V Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

 

1.     Opiekunem Samorządu jest nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczna i zaakceptowany przez uczniów.

 

2.     Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu: doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.

 

3.     Opiekun jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej SU.

 

4.     Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów dotyczących Rady Uczniowskiej.

 

5.     Opiekun jest ogniwem łączącym SU z Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców.

 

VI Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

 

1.     Samorząd ma prawo:

 

-realizować własne pomysły z korzyścią dla szkoły,

 

-współdziałać, bądź samodzielnie organizować imprezy i inne prace na rzecz społeczności uczniowskiej,

 

-posiadać własne fundusze, które służą realizowaniu jego działalności,

 

-uzyskiwać informacje o bieżącej działalności szkoły.

 

2.     Samorząd ma obowiązek:

 

-współpracować z organami szkoły celem zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki,

 

-uczestniczyć w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami,

 

-występować w obronie praw ucznia,

 

-dbać o przestrzeganie obowiązków uczniowskich przez społeczność szkolną

 

VII Podstawa prawna:

 

 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (art.55)

 

2. Statut ZS im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie.

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Dorota Trąbińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Zespół Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

1.     W wyborach biorą udział uczniowie uczęszczający do ZS im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

w Barcinie.

 

2.     Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas III-VI SP oraz I-III gimnazjum.

 

3.     Bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń z klas IV- VI SP i I-III gimnazjum.

 

4.     Kandydatury poszczególnych klas powinny być zgłaszane do Opiekuna Samorządu w terminie do 4 dni przed datą wyborów.

 

5.     Kampania wyborcza kończy się na dzień przed zapowiedzianymi wyborami do SU.

 

6.     Podczas kampanii wyborczej obowiązują następujące zasady:

 

-nie wolno przekupywać ani zmuszać wyborcy do oddania głosu niezgodnie z jego zamiarami.

 

-wolno prowadzić kampanię na rzecz swojego kandydata, ale nie przeciw innemu kandydatowi

 

-za kampanię poszczególnych kandydatów odpowiedzialni są oni sami i ich sztab wyborczy.

 

7.     Nie wolno przekupywać ani zastraszać przedstawicieli Komisji Wyborczej.

 

8.     W skład Komisji Wyborczej wchodzą Opiekun Samorządu  i 6 lub 7 przedstawicieli uczniów.

 

9.     Uczeń kandydujący do Rady SU nie może być członkiem Komisji Wyborczej.

 

10.Miejscem pracy Komisji Wyborczej podczas głosowania jest korytarz szkolny.

 

11.Datę wyborów wyznacza Opiekun Samorządu.

 

12.W przypadku zgłoszenia tylko sześciu lub siedmiu kandydatur do Rady SU, wybory nie odbywają się, a kandydaci automatycznie zostają członkami Rady SU.

 

 

 

Głosowanie

 

 

 

13.Głosowanie odbywa się w wyznaczonym terminie.

 

14.Każdy z głosujących odbiera kartę do głosowania, a jej odbiór jest zaznaczany przez komisję

 

na liście uczniów danej klasy.

 

15.Oddany głos jest ważny, jeżeli wyborca zagłosował na 1 do 3 kandydatów przez postawienie krzyżyka po lewej stronie.

 

16.Głos jest nieważny:

 

- jeśli wyborca nie zagłosował na nikogo,

 

-zagłosował na więcej niż 3 kandydatów,

 

-dokonał innych zapisów na karcie do głosowania,

 

-na karcie są skreślenia lub poprawki.

 

17.Wybory są tajne.

 

 

 

Po wyborach

 

 

 

18.Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki nie później niż 5 dni od daty wyborów, zawiesza je na tablicy samorządowej.

 

19.Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów można zgłaszać do Opiekuna SU

 

w terminie do 2 dni po wyborach.

 

20.Komisja Wyborcza i Opiekun Samorządu wspólnie rozpatrują uwagi dotyczące nieprawidłowości podczas głosowania i w przypadku słuszności skargi zmieniają wynik lub unieważniają wybory

 

w terminie 2 dni po zgłoszeniu i wyznaczają nowy termin wyborów.

 

21.Sześciu lub siedmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów tworzy Radę SU i spośród siebie wybierają  przewodniczącego, zastępcę, sekretarza.

 

Postanowienia końcowe:

 

 

 

22.Wnioski o odwołanie Rady SU może składać każdy uczeń do Opiekuna SU.

 

23.W przypadku wniosku o odwołanie całej Rady SU decyzja zapada na walnym zgromadzeniu uczniów większością głosów.

 

24.W przypadku wniosku o odwołanie członka Rady, Rada podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym.

 

25.W przypadku rezygnacji członka Rady z funkcji jego miejsce zajmuje wyborca, który uzyskał największą liczbę głosów, a nie zakwalifikował się do Rady.

 

26.Jeżeli jest więcej niż jedna osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów Rada rozważa w drodze głosowania, którego kandydata przyjąć.

 

27.W ZWIĄZKU Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WPROWADZONĄ W ROKU SZK. 2009/2010 Opiekun Samorządu zastrzega sobie przeprowadzenie wyborów do Rady SU przez uczniów gimnazjum w ramach realizacji projektu uczniowskiego.

 

 

 

 

 

Opracowała: Dorota Trąbińska

 

Dodatkowe informacje

stat4u