Regulamin wypożyczenia podręczników

Regulamin wypożyczenia i korzystania przez uczniów

Zespołu Szkół  w Barcinie z bezpłatnych podręczników

 

i materiałów edukacyjnych

 

 

 

§ 1
1. Podręczniki dla uczniów otrzymują nauczyciele przedmiotów, rozdają je uczniom wpisując na  listę numery podręczników i nazwiska uczniów.
2. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić do 18.06.bieżącego roku szkolnego.
3. Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne.

§ 2
1. Rodzic/prawny opiekun zostaje  zapoznany  z niniejszymi procedurami wypożyczenia bezpłatnych podręczników i będzie się do nich stosował.
2. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie szkoły dziecka.
3. Rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.


§ 3
1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki.
2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go przed zniszczeniem lub utratą.
3. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

§ 4
1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic/prawny opiekun.
2. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.
3. Rodzic, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze wypożyczenie zobowiązany jest do odkupienia podręcznika.

§ 5
1. Rodzic/prawny opiekun nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do wypożyczania podręczników w następnym roku szkolnym.
2. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji do dyrektora szkoły.

 

Regulamin wchodzi  w życie z dniem    01.09.2015r.

 

 

Dodatkowe informacje

stat4u