WROZ

Wewnątrzszkolny regulamin

oceniania zachowania uczniów

w Zespole Szkół

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Barcinie

 

1.      Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

2.      Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami. Regulamin oceniania zachowania  w wersji elektronicznej zostanie zamieszczony na stronie internetowe szkoły.

3.      Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4.      Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.

5.      Informację o pozytywnym lub negatywnym zachowaniu ucznia wpisuje każdy nauczyciel do „zeszytu uwag”.

6.      Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia..

7.      Proponowaną śródroczną ocenę zachowania podaje się do wiadomości uczniowi oraz jego rodzicom/opiekunom prawnym , tydzień przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym RP, zaś roczną –  na dwa tygodnie  przed klasyfikacją.

8.      Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie może spowodować obniżenie oceny nawet do nieodpowiedniej lub nagannej. Decyzje w takiej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna .

9.      Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

a.       oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b.      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
z zastrzeżeniem ust. 11, 12.

10.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

11.  Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

12.  Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.

13.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:

a.       stosunek do obowiązków szkolnych (wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dbałość o honor i tradycje szkoły, przestrzeganie Regulaminu Zespołu Szkół);

b.      kultura osobista (dbałość o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią);

c.       aktywność społeczną (zachowanie społeczne, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby (samodoskonalenie);

 

14.  O grożącej uczniowi ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są pisemni za potwierdzeniem na miesiąc przez radą klasyfikacyjną. Jeśli uczeń
z oceną, co najmniej poprawną dopuści się rażących czynów w okresie 2 tygodni przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania
na nieodpowiednią lub naganną, natychmiast informując o tym rodziców.

III. Tryb odwołania

1.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.      W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze stanowisko - jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
  w danej klasie,
 • pedagog,
 • opiekun samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel Rady Rodziców,
 • przedstawiciel / uczeń / samorządu uczniowskiego.

4.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin jej posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz
z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

 

IV. Kryteria ocen

 

ZACHOWANIE WZOROWE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

·         uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,

·         zawsze jest przygotowany do lekcji,

·         sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,

·         bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,

·         pilnie uważa na lekcjach,

·         zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,

·         nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,

·         nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,

·         ma nie więcej niż jedną uwagę w zeszycie uwag i pochwał,

·         ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze,

·          bez zastrzeżeń przestrzega regulaminów i nie łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych,

·         wziął udział i ukończył projekt edukacyjny / dot. uczniów gimnazjum /.

 

Kultura osobista:

·         nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,

·         jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,

·         wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,

·         zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd,

·         dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

 

Zachowania społeczne:

·         potrafi współpracować w zespole,

·         jest uczynny, chętnie pomaga innym,

·         dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,

·         jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,

·         szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

·         nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,

·         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

·         zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,

·         wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,

·         postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

·         w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,

·         sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,

·         jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,

·         rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,

·         w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia
i je eliminuje,

·         respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

·         nie ulega nałogom.

 

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

·         osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,

·         zawsze jest przygotowany do lekcji,

·         wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań
na prośbę nauczyciela,

·         angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,

·         pilnie uważa na lekcjach,

·         ma nie więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwioną,

·         nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,

·         może mieć nie więcej niż cztery spóźnienia w semestrze,

·         może mieć nie więcej niż trzy uwagi w zeszycie uwag,

·         przestrzega regulaminów i nie łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych,

·         wziął udział i ukończył projekt edukacyjny.

 

Kultura osobista:

·      nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,

·      jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,

·      zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,

·      nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,

·      dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

 

Zachowania społeczne:

·         współpracuje  w zespole,

·         jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,

·         bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),

·         szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

·         nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.

·         angażuje się w życie klasy,

·         dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,

·         dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

·         postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

·       zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,

·       nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,

·       właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,

·       zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·       po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,

·       respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

·       nie ulega nałogom.

 

 

 

 

ZACHOWANIE DOBRE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

·       osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,

·       jest przygotowany do lekcji,

·       podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,

·       uważa na lekcjach,

·       wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,

·       ma  nie więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionych,

·       może mieć cztery do sześciu uwag w zeszycie uwag,

·       może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje,

·       przestrzega regulaminów i nie łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

 

Kultura osobista:

·       zachowuje się odpowiednio do sytuacji,

·       nie używa wulgarnych słów,

·       stosuje zwroty grzecznościowe,

·       nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,

·       dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

 

Zachowania społeczne:

·       respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

·       zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),

·       wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

·       angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,

·       dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,

·       dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,

·       nie przejawia agresji słownej i fizycznej.

·       szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

·       dba o honor i tradycje szkoły.

 

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

·       jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,

·       systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania
i uzdolnienia,

·       stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,

·       nie ulega nałogom.

 

ZACHOWANIE POPRAWNE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

·       uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,

·       motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,

·       wykonuje polecenia nauczyciela,

·       zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.),

·       pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,

·       posiada od siedmiu do dziewięciu uwag w zeszycie uwag i pochwał,

·       ma nie więcej niż osiem godzin nieusprawiedliwionych,

·       może mieć maksymalnie osiem spóźnień w semestrze,

·       zdarza mu się naruszyć zapisy regulaminów i   innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

 

Kultura osobista:

·       wykazuje elementarną kulturę osobistą,

·       nie używa wulgaryzmów,

·       czasami nie zmienia obuwia,

·       dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.

 

Zachowania społeczne:

·       nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,

·       dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,

·       szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

·       sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,

·       wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

 

Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

·       jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,

·       uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,

·       nie ulega nałogom.

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

·       uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,

·       nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),

·       nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,

·       zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,

·       nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,

·       zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania),

·       ma powyżej dziesięciu spóźnień w semestrze,

·       ma do dziesięciu godzin nieusprawiedliwionych,

·       ma od dziesięciu do trzynastu uwag w zeszycie uwag,

·       często narusza zapisy regulaminów i innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

·       przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,

·       używa wulgarnych słów,

·       często nie zmienia obuwia,

·       nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

·       nie nosi stosownego ubioru szkolnego.

 

Zachowania społeczne:

·       nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,

·       w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,

·       zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),

·       nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,

·       niszczy mienie innych osób i społeczne,

·       stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,

·       kłamie, oszukuje,

·       ma negatywny wpływ na innych,

·       celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,

·       są na niego skargi spoza szkoły.

 

Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

·       nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,

·       nie dba o własną godność osobistą,

·       brak u niego poczucia winy i skruchy,

·       często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,

·       stosuje szkodliwe używki.

 

 

ZACHOWANIE NAGANNE

 

Stosunek do obowiązków szkolnych:

·       uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,

·       nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),

·       jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,

·       nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,

·       ma powyżej dziesięciu spóźnień w semestrze,

·       bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,

·       w ciągu semestru ma powyżej dziesięciu godzin nieusprawiedliwionych,

·       w semestrze ma powyżej trzynastu uwag w zeszycie uwag,

·       nie przestrzega regulaminów i notorycznie łamie zapisy innych dokumentów wewnątrzszkolnych

 

 

Kultura osobista:

·       nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,

·       nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,

·       demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),

·       nie zmienia obuwia

·       wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój.

·       uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,

 

Zachowania społeczne:

·       celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,

·       kłamie, oszukuje,

·       jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,

·       jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),

·       komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,

·       odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,

·       destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,

·       celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),

·       są na niego skargi spoza szkoły,

·       swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,

·       demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,

·       wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc),

·       przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

·       nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,

·       brak u niego poczucia winy i skruchy,

·       nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,

·       stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,

·       ulega nałogom.

Wybrane  kryteria poszczególnych ocen z zachowania określające maksymalna ocenę :

 

 

 

Dopuszczalna

 ilość

OCENA

WZ

BDB

DB

POP

NDP

NG

Spóźnienia

 

3

4

5

8

10

powyżej10

Godziny nieusprawiedliwione

 

0

1

5

8

10

powyżej10

Uwag w zeszycie uwag

 

1

2 – 3

4 – 6

7– 9

10– 13

powyżej13

Łamanie regulaminu w punkcie „strój i wygląd ucznia”

1

2

3

4

5

powyżej5

Palenie papierosów

 

0

0

0

0

0

1

 

V. Postanowienia końcowe

1.      Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia usprawiedliwienia lub zwolnienia lekarskiego za godziny nieobecne lub spóźnienia. Termin dostarczania usprawiedliwienia ustala się na do 10 dnia każdego miesiąca / za miesiąc poprzedni/ Formę usprawiedliwiania nieobecności / ustna, pisemna, telefoniczna, elektroniczna / ustala wychowawca wporozumieniu z rodzicami podczas pierwszego spotkania.

2.      Poprzez „stosowny wygląd ucznia” rozumie się:

 •         czysty, , schludny , estetyczny, pozbawiony niestosownych ilustracji i napisów oraz niepropagujący treści zabronionych , niewyzywający ( góra i dół ubioru muszą tworzyć całość zakrywającą ramiona, dekolt, brzuch, biodra, pośladki ) strój;
 •         do szkoły nie należy farbować włosów, nakładać widocznego i wyzywającego makijażu, malować paznokci, lakierami w intensywnych odcieniach, nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu (długie i duże kolczyki, naszyjniki, bransoletki itp.) oraz kosztownej;
 •         brak jakichkolwiek tatuaży:
 •         zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły:
 •         w czasie świąt, uroczystości szkolnych  oraz egzaminów zewnętrznych obowiązuje strój galowy ( biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie, odpowiednie obuwie );
 •          indywidualnie dobrane obuwie zmienne o podeszwie niepozostawiającej śladów na podłodze, które jednocześnie będzie spełniało wymogi bezpieczeństwa i higieny.

 

3.      Poprzez wykroczenie rozumie się:

 •          konflikt z prawem;
 •          znieważanie osoby funkcjonariusza publicznego;
 •          przyjście do szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
 •          działania ścigane z urzędu: przemoc fizyczna, psychiczna, kradzieże, wyłudzenia, pobicia, cyberprzemoc.

4.      Ocena zachowania ustalona na koniec roku szkolnego powinna uwzględniać ocenę z pierwszego semestru. Jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią , to roczna ocena zachowania może być maksymalnie dobra, natomiast jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał ocenę naganną, to roczna ocena zachowania  może być maksymalnie poprawna. 

5.      Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Uczeń, który złożył pisemną deklarację udziału w wybranym projekcie i go nie ukończył nie może otrzymać oceny bardzo dobrej i wzorowej z zachowania.

 

Dodatkowe informacje

stat4u