Procedury postępowania w czasie pandemii COVID-19

Procedury postępowania w czasie pandemii COVID-19 
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie
w roku szkolnym 2020/2021

1. Cel procedury:

a) celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

b) procedura dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

 

2. Zadania dyrektora szkoły:

a) organizuje pracę szkoły uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:

- higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni

- gastronomi;

b)  umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych;

c) ustala godziny przychodzenia klas do szkoły;

d) ogranicza przychodzenie i przebywanie osób trzecich w placówce;

e) wprowadza obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

f) wprowadza obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);

g) wyznacza stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa;

h) ustala adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych;

i) wprowadza pomiar termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom i uczniom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 37,5°C pracownik lub uczeń nie podejmuje pracy/nauki i powinien skorzystać z teleporady medycznej;

j) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika nakazuje obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała (jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej –  powiadamia o fakcie  rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

k) powiadamia telefonicznie rodziców dziecka, u którego występuje podejrzenie zachorowania;

l) w porozumieniu  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną wprowadza kształcenie hybrydowe bądź zdalne.

3.                Zadania nauczycieli:

a) zapoznają się i stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa;

b) zobowiązani są do przeprowadzania zajęć dotyczących zagrożenia koronawirusem i jego zapobiegania

c) zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci;

c) informują dyrektora szkoły  o podejrzeniu zachorowania;

d) niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2);

e) przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce i mają mierzoną temperaturę;

f) w czasie lekcji i na przerwach przebywają w wyznaczonych klasach;

g) przychodzą do pracy minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć;

h) mogą w czasie lekcji używać maseczek ochronnych lub przyłbic;

i) wietrzą salę, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

j)ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

4.                Zadania i obowiązki personelu niepedagogicznego:

a) zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa;

b) przestrzegają narzuconego reżimu sanitarnego;

c) niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa SARS-CoV-2;

d) dbają o czystość i higienę pomieszczeń:

- regularnie wycierają środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem powierzchnie dotykowe w salach (poręcze, klamki, włączniki i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów itp.).

-systematycznie sprzątają i dezynfekują wszystkie inne często używane pomieszczenia, w tym toalety.

-na bieżąco uzupełniają pojemniki ze środkami odkażającymi, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe i mydło bakteriobójcze w dozownikach;

e) po wyjściu dzieci ze szkoły sprzątają i dokładnie odkażają sprzęty i sale, w których przebywali uczniowie oraz zabawki i przybory używane przez nich zdeponowane w pudłach oznaczonych napisem: DO DEZYNFEKCJI.

5.      Zadania i obowiązki rodziców:

a) zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa;

b) stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa;

c) aktualizują numery telefonów, dzięki którym szkoła może skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;

d) przyprowadzają/wysyłają do szkoły tylko dzieci zdrowe;

e)      niezwłocznie informują dyrektora szkoły o kontakcie z osobami chorymi, podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa, przebywającymi na kwarantannie, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2);

f) rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust;

g) w przypadku stwierdzenia u dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego;

h) przygotowują dziecku drugie śniadanie i napoje na cały dzień szkolny;

i) uczniowie z klas młodszych mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

j) opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
-1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
-dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
-dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
-opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6.                Zadania i wskazówki dla rodziców:

Rodzicu:

a)               nie posyłaj do szkoły chorego dziecka;

b)               jeśli w szkole zaobserwowano u twojego dziecka objawy chorobowe mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel po otrzymaniu informacji możliwie jak najszybciej odbierz je z placówki;

c)                jeśli dziecko ma alergię powiadom o tym szkołę;

d)               podaj wychowawcy aktualny numer telefonu, pod którym zawsze jesteś dostępny;

e)               przestrzegaj regulaminu szkoły w czasie pandemii;

f)                 poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną;

g)               sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły i nauczycieli- dziennik elektroniczny;

h)               sprawdzaj czy dziecko ma właściwie spakowany plecak (zeszyty, książki, ćwiczenia przybory szkolne);

i)                 sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych przedmiotów w plecaku (np. zabawki);

j)                 przypomnij dziecku o zasadach bezpiecznego spożywania posiłków;

k)                spakuj dziecku drugie śniadanie (zakaz wychodzenia do sklepu w czasie przerw!);

l)                 organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu;

m)             przygotuj i wytłumacz dziecku nowe zasady pobytu w szkole:

-mierzenia temperatury przy wejściu o szkoły, w razie podejrzenia choroby

-możliwości izolacji w razie wystąpienia objawów chorobowych

-zmienionych zasad organizacji nauki i zabawy, kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami

-odpowiedniego mycia rąk i częstotliwości mycia rąk

-braku w sali przedmiotów i sprzętów, zabawek, których nie można skutecznie dezynfekować

-konieczności zgłaszania nauczycielowi złego samopoczucia

-innej organizacji zabaw na boisku

n)               przypominaj dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują również przed i po lekcjach.

7.      Zadania i wskazówki dla uczniów:

Uczniu:

a)               masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu;

b)               jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela;

c)                często myj ręce;

d)               nie dotykaj oczu, ust i nosa;

e)               zrezygnuj z podawania ręki na powitanie;

f)                 uważnie słuchaj poleceń nauczyciela;

g)               używaj tylko własnych przyborów szkolnych;

h)               spożywaj swoje jedzenie i picie (bierz do szkoły zawsze drugie śniadanie, ponieważ nie można wychodzić do sklepu w czasie przerw);

i)                 unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw, przed i po lekcjach;

j)                 noś do szkoły dwie maseczki na zmianę;

k)                zakładaj maseczkę jak wchodzisz i wychodzisz ze szkoły oraz na korytarzu;

l)                 dobrze spakuj plecak (książki, ćwiczenia, przybory szkolne- nie można pożyczać);

m)             nie zabieraj do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych rzeczy;

n)               przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach;

8.                Organizacja pracy szkoły:

a)               kontakt z rodzicami odbywać się będzie za pomocą urządzeń teleinformatycznych;

b)               w sytuacjach szczególnych dopuszcza się wezwanie rodziców do szkoły

c)                wprowadza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy nie mniejszy niż 1,5 ;

d)               dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu (rodzic po telefonie ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel zawiadamia właściwe organy służby zdrowia).

 

9.                Przyprowadzanie dzieci:

a)               do szkoły przyprowadzamy dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych;

b)               do szkoły nie przyprowadzamy dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ;

c)                dzieci przyprowadzane są do szkoły w maseczkach, przez rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają założone maseczki;

d)               rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

10.  Odbieranie dzieci:

a)               rodzice/opiekunowie oczekują na dziecko przed wejściem do szkoły

b)               dziecko może odebrać jeden rodzic (opiekun musi być zdrowy).

11.  Organizacja pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w szkole:

Uczniowie:

a)               wchodzą do szkoły o wyznaczonych porach trzema wejściami według załączników nr 1 i 2;

b)               przed wejściem do placówki dezynfekują ręce i czekają na pomiar temperatury;

c)                do szatni wchodzą pojedynczo z zachowaniem 1,5m odstępu (maksymalnie do 6 osób);

d)               z szatni udają się do wyznaczonych klas, w których przebywają do końca zajęć;

e)               na przerwie pozostają w klasach lub z opiekunem wychodzą na boisko (długa przerwa, odpowiednie warunki atmosferyczne);

f)                 przy wejściu, wyjściu ze szkoły i na korytarzu uczniowie poruszają się w maseczkach;

g)               temperatura powyżej 37,5 eliminuje ucznia z zajęć;

h)               lekcje mają w jednej sali z wyjątkiem informatyki, angielskiego, chemii i w-f-u;

i)                 przyporządkowanie klas do pracowni:

-przedszkole-przedszkole

-zerówka- klasa „0”

-1 SP -klasa 1

-2 SP-klasa 2

-3 SP-klasa 3

-4 SP- klasa historii

-5 SP- klasa j. angielskiego

-6 SP- klasa matematyki

-7 SP- klasa j. niemieckiego

-8 SP- klasa informatyczna i plastyki

b)  nauczyciele prowadzący zajęcia będą przychodzić do danej grupy uczniów;

c) zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły i w otoczeniu budynku szkolnego; nie będą organizowane wyjścia, wycieczki poza teren szkoły, imprezy masowe i uroczystości szkolne ( do odwołania);

d) obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły (np. wyjście do sklepu ).

12.            Ogólne zasady higieny obowiązujące w szkole:

a) zapewnia się nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą;

b) umieszcza się dozowniki z mydłem oraz płynem odkażającym w widocznych miejscach i zapewnienia się ich regularne napełnianie;

c) wywiesza się w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć i odkażać ręce;

d) wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom, rodzicom i dzieciom jak zachowywać się, aby zapobiegać zakażeniom koronawirusem;

e) zapewnia się na bieżąco odkażanie pomieszczeń, powierzchni, sprzętów i przedmiotów, z których korzystają uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły;

f) zapewnia się dopływ świeżego powietrza – wietrzenie do sal , w których przebywają uczniowie i do pomieszczeń, w których przebywają pracownicy szkoły co najmniej raz na godzinę;

g) do odwołania ograniczony będzie bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.

13.            Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia:

a)               do szkoły mogą przychodzić jedynie dzieci i młodzież bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;

b)               w razie zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy go odizolować w wyznaczonym do tego miejscu;

c)                poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka;

d)               w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych rodzic powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną);

e)               obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

f)                 w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

 

 

 

14.            Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły:

a)               do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;

b)               w razie zaobserwowania u pracownika objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy go odizolować i umożliwić powrót do domu;

c)                w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną);

d)               obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

e)               w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

15.            Tryb dokonywania zmian w procedurze:

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor szkoły z własnej inicjatywy, a także na wniosek Rady Pedagogicznej ,w oparciu o wytyczne GIS, Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Edukacji Narodowej .

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów. Jednolity tekst wraz ze wszystkimi załącznikami w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

 

                                                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                              im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie

 

Aneks nr 1 do procedur postępowania w czasie pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie w roku szkolnym 2020/2021

Procedury postępowania w świetlicy szkolnej

 1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.

 5. Uczniowie mają obowiązek zachowania dystansu między sobą lub stosowania osłony ust i nosa .

 6. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 7. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 8. W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności wychowawcy obowiązuje zasada ograniczania do minimum liczebności uczniów w grupie.

 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,(37,5st.) powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, nauczyciel zawiadamia właściwe organy służby zdrowia.

 10. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.

 11. Dzieci, których domownicy przebywają na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły/świetlicy szkolnej.

 12. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 13. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.

 14. Dzieci nie mogą zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków etc).

 

Aneks nr 2. do procedur postępowania w czasie pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie w roku szkolnym 2020/2021

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.

2. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w rękawiczkach, maseczce lub przyłbicy.

3. W bibliotece mogą przebywać 3 osoby (bibliotekarz + 2 osoby).

4.Osoby przebywające w bibliotece muszą przestrzegać wymogu dotyczącego dystansu społecznego, 1,5m.

5. Okres kwarantanny dla materiałów o powierzchni plastikowej wynosi 72 godziny, dla materiałów z tektury i papieru -48 godzin.

6. Nikt oprócz bibliotekarza nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, czasopism.

7. Po przyjęciu książek od użytkowania należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki, a przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni lub pudła w wyznaczonym miejscu.

8. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny.

9. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone jest do odwołania korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.


Aneks nr3. do procedur postępowania w czasie pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Regulamin funkcjonowania

 

oddziałów przedszkolnych

 

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r.poz. 1166, 1386).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872,891, 952, 1111, 1394).

 3. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1166)

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz.1386)

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, 1393,14250)

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394)

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389)

 8. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  od 1 września 2020

 1. Placówka będzie funkcjonowała w następujących godzinach:

oddział „O” od 7:30 do 13:00, grupa 3- 4 latki 7:50 do 12:50

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do godziny 8:20. Dzieci starsze przechodzą od wejścia A pod opieką pracownika szkoły do swojej szatni.

 2. Dzieci młodsze wchodzą osobnym wejściem C.

 3. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szatni z dzieckiem w wypadku trudności adaptacyjnych dziecka, lecz bezwzględnie muszą przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.

 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 6. Dyrekcja placówki wyznacza osoby, która będą odbierać dziecko od rodzica oraz przekazywać dziecko rodzicowi przy odbiorze.

 7. Rodzicom/opiekunom zabrania się wchodzenia na salę.

 8. Dzieci przyprowadzane są oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

 9. Na terenie przedszkola/szkoły dzieci nie muszą korzystać z maseczek lub z innych elementów zasłaniających usta i nos.

 10. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka. W razie pojawienia się gorączki lub innych objawów chorobowych, dziecko zostanie odizolowane od grupy, a rodzic zostanie wezwany do jego natychmiastowego odbioru.

 11. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

 12. Jeśli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 13. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu.

 14. W przypadku objawów alergicznych wymagane będzie zaświadczenie od lekarza.

 15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 16. Zabrania się przynoszenia z domów zabawek i innych przedmiotów.

 17. Personel placówki w razie konieczności korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek, przyłbic oraz fartuchów ochronnych.

 18. Do wyznaczonych sal, przydzielane są stałe dzieci, nauczyciele oraz pracownik obsługi. Zmiana pracownika może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach (np., zwolnienie lekarskie pracownika).

 19. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się co godzinę

 20. Posiłki spożywane są w salach zajęć – z wyjątkiem obiadu, który odbędzie się w stołówce przy zachowaniu dystansu .

 21. Wyjście grup na spacer odbywa się oddzielnie.

 22. Dzieci nie korzystają z wiejskiego placu zabaw.

 23. Dyrektor i nauczyciel przedszkola monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 24. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum,

 25. Rodzice/opiekunowie zapoznają się z regulaminem i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu w okresie epidemii i zobowiązują się do przestrzegają ustalonych w nich zasad związanych z reżimem sanitarnym.

 26. Jeżeli w rodzinie istnieje podejrzenie o zachorowaniu na COVID-19 zobowiązuje się rodziców/ prawnych opiekunów do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora placówki.

 27. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań przedszkola, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.

 28. Zajęcia stacjonarne w przedszkolu odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 29. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 30. W sytuacji konieczności przejścia przedszkola na pracę w trybie kształcenia na odległość lub w trybie hybrydowym zajęcia on-line będą odbywały się za pośrednictwem narzędzi do nauki zdalnej: Dziennik elektroniczny, Teams lub inne narzędzie uzgodnione z Dyrekcją.

 31. Do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz rodzice

 32. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Uczniowie wchodzą do szkoły trzema wejściami:

a)      wejście A- zerówka, klasy: 5, 7, 8;

b)      wejście B- klasy:1, 2, 3, 4, 6;

c)      wejście C- przedszkole.

 

ZAŁĄCZNIK nr 3

Uczniowie wchodzą rano do szkoły w następujących odstępach czasu:

a)      7.20- uczniowie przyjeżdżający z Bronowa;

b)      7.30- uczniowie miejscowi z Barcina z klas 4-8;

c)      7.40- uczniowie przyjeżdżający z Obłęża;

d)      7.45- uczniowie przyjeżdżający z Osiek;

e)      7.50- uczniowie miejscowi z Barcina z przedszkola, zerówki i klas 1-3.

Dodatkowe informacje

stat4u